Skolestyret

Styret består av fem medlemmer og to vara:

Joakim Ølstørn – Styrets leder
Mats Arne Lundberg – Styremedlem
Øyvind Ølstørn – Styremedlem
Silje Iren Lundberg – Styremedlem
Simon Strid – Styremdelem
Siw Alice Meådal – Vara
Roar Flåum – Vara

Hilsen fra styret

Velkommen til vår nettsted! Denne siden vil inneholde forskjellige opplysninger om ting som skjer på skolen og barnehagen.

Hvorfor kommer det Montessoriskole i Flora?

Vår kommunale skole og barnehage ble lagt ned høsten 2018 etter mye frem og tilbake på rådhuset. Siden skole/barnehage lokalene er så fine, så mente vi det var for ille at det ikke lenger skulle være noe barn der. Dermed så ble det startet et arbeidet med en privat løsning. Etter en del undersøkelser fant vi Montessoripedagogikken interessant og begynte og arbeide ut fra det. Etter mye arbeid så kjøpte vi skolen/barnehagen og fikk godkjenning av utdanningsdirektoratet for å starte skoledrift fra høsten 2019.

Dere er alle hjertelig velkommen til å søke om skoleplass på vår nye skole. Dette er spennende!

Hilsen Flora Montessoriskole SA

Det er styret som er ansvarlig

Skoler godkjent etter friskoleloven skal ha et styre som øverste ansvarlige organ, og som er ansvarlig for at skolen drives i tråd med gjeldende regelverk, og at elevenes rettigheter oppfylles jf. friskoleloven § 5-1 første ledd. Styret skal være oppnevnt i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen er etablert i henhold til, jf. friskoleloven § 5-1 første ledd. Styret ved friskole har mye av det samme ansvaret som en kommune eller fylkeskommune.

Skolen kan ikke ha et annet styre enn rettssubjektets styre.

Styrets oppgaver og ansvar etter friskoleloven vil bli supplert av det styreansvaret som følger av regelverket som skolen er registrert som f.eks. stiftelsesloven.

Styrets oppgaver omfatter blant annet:

 • å se til at elever i opplæringspliktig alder som blir tatt inn ved skolen får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde fra til foreldrene og hjemkommunen til elever som over lengre tid ikke møter frem til undervisningen uten lovlig grunn
 • å fastsette størrelsen på skolepengene
 • å vedta budsjett og regnskap for skolen
 • å fastsette inntaks- og ordensreglement for skolen
 • å fremme saker om flytting og bortvisning
 • å ha ansvar for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning
 • å se til at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode
 • å se til at offentlige krav og forutsetninger for virksomheten blir oppfylt
 • å sørge for å ha rett og nødvendig kompetanse i virksomheten
 • å sørge for at skolen har et system som gir undervisningspersonale, skoleledere og personale med særoppgaver ved skolen anledning til nødvendig kompetanseutvikling
 • å tilsette daglig leder
 • å ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i gjeldende lover og forskrifter, og vilkårene for godkjenningen, blir oppfylt

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Vil du se hvordan vi har det på skolen?

Kontakt oss
Bruk skjemaet eller ring oss om du ønsker å komme på åpen skole eller har generelle spørsmål.
Søk skoleplass
Vennligst fyll ut skjemaet og send inn til oss. Vi tar kontakt for videre behandling og opplysninger.