Ordensreglement

§ 1       Hjemmel
Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven § 2-9 og Lov om frittstående skoler § 3-9.

I tillegg til dette skolereglementet, gis den enkelte gruppe/klasse myndighet til å utarbeide utfyllende klasseregler. Ved tvil er Opplæringsloven og Friskoleloven overordnet skolens regler.

§ 2       Formål
Flora Montessoriskole SA skal fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Skolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og personlig utvikling. Skolesamfunnet skal derfor være et arbeidssted der alle trives og får muligheten til å prestere.

§ 3       Virkeområde
Ordensreglementet omfatter skolen, skoleveien, SFO og andre arrangementer i skolens regi.

Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som  skal kunne brukes når elever bryter reglementet og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Ordensreglene gjelder for elever og ansatte i skoletiden, på SFO/leksehjelp, på skolens områder, arrangementer i skolens regi, på skoleveien og når elevene har uteskole.

Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med dette ordensreglementet.

Regler og konsekvenser ved regelbrudd

§ 4        Regler for orden og oppførsel
Flora Montessoriskole SA skal være en trivelig arbeidsplass for elever og ansatte. For å oppnå   dette, vil vi legge vekt på høflighet, vennlighet og omsorg for hverandre.

Elevene ved skolen vår skal:

Alle møter til rett tid, og har med seg det som trengs for skoledagen Elevene skal være høflige og snille på skolevegen og på skolebussen.

Det skal være arbeidsro og orden i timene.

Elevene skal til vanlig være ute i friminuttene.

Ingen må erte eller gjøre noe som er vondt eller farlig for andre. Elevene kan ikke forlate skolens område uten tillatelse fra lærer.

Snøballkasting er bare tillatt på et fast avgrenset område. Det er ikke lov å bruke sykkel eller spark på skoleplassen.

Stell fint med skolens utstyr. Etter hver time skal elevene rydde på plass materiell som er blitt benyttet. Søppel kastes i søppeldunkene.

Mobbing, diskriminering, vold eller bruke krenkende ord til andre elever er ikke lov

§ 5       Fravær
Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved sykdom skal skolen ha beskjed samme dag.

Elevens foresatte skal varsles ved ugyldig fravær.

Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad, gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker (opplæringsloven § 2-11).

Ved sykdom skal elevene holdes hjemme til de er symptomfrie. Barn som blir syke på skolen skal hentes.

§ 6       Internett
Skolens internettilgang skal, som hovedregel, bare brukes til undervisningsformål. Skolen har egne nettvettregler og skolens ordensregler gjelder også her ved evt. regelbrudd.

§ 7       Rusmidler
Det er ikke tillatt å ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler i skoletiden.

Skolen skal beslaglegge rusmidlene. Tobakk, snus og alkohol overlates til foresatte, ulovlige rusmidler til politiet.

Skolens område skal være rusfritt både i og utenfor skoletiden. Dette gjelder for alle; både elever, ansatte og besøkende.

§ 8       Kosthold
Skolen legger vekt på et sunt kosthold og riktig ernæring. Mat som inntas på skolen skal være preget av dette.

Søtsaker som tyggegummi, godteri og brus tillates ikke med mindre det er avtalt med skolens ansatte til spesielle anledninger.

§ 9        Konsekvenser ved regelbrudd – sanksjoner
Muntlig /skriftlig advarsel fra lærer.  Ved alvorlige tilfeller, overlates saken til rektor.  Etter gjentatte brudd, må eleven ringe heim for å fortelle foreldre/foresatte om hendelsen.

Ved alvorlige brudd på reglementet kan lærer vise bort en elev fra undervisningen i 2 timer. Skolen har, som ellers, ansvar for nødvendig tilsyn. Rektor kan vise bort en elev for resten av skoledagen. Foresatte skal varsles før det blir satt i verk bortvisning. En elev kan i alvorlige tilfeller vises bort fra skolen inntil 3 dager. Straffbare forhold meldes til politiet. Skolen kan sende en elev hjem fra skoletur. Foresatte er ansvarlig for kostnader ved en heimsendelse.

§ 10     Skade/hærverk
Elever kan pålegges oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler. Elever kan måtte erstatte ødelagt utstyr. Foresatte kan bli erstatningsansvarlig etter skadeerstatningsloven for inntil kr 5000,-

Elever har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelse før det besluttes sanksjoner for brudd på skolens reglement. Ved alvorlige regelbrudd (for eksempel ved heimsendelse fra skoletur) har foresatte rett til å uttale seg før vedtak fattes.

§ 11     Straffbare forhold
Straffbare forhold meldes til politiet.

§ 12     Fremgangsmåte ved vedtak om tiltak og sanksjoner
Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes sanksjoner

eller treffes vedtak som nevnt under skolereglementets § 9.

Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å beslutte sanksjoner som nevnt i § 9 punktene h, i, j skal vedtak fattes etter forvaltningslovens § 2 (enkeltvedtak). Elevens foresatte skal ha rett til å uttale seg før vedtak fattes.

Vedtaket kan påklages av foresatte etter forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket, jfr. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage kan rettes til skolen som har fattet enkeltvedtaket. Dersom skolen finner å ikke kunne omgjøre vedtaket, eller gi klager medhold, vil klagen bli sendt Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

Spørsmål?

Kontakt oss
Bruk skjemaet eller ring oss om du ønsker å komme på åpen skole eller har generelle spørsmål.
Søk skoleplass
Vennligst fyll ut skjemaet og send inn til oss. Vi tar kontakt for videre behandling og opplysninger.